ACCESS Messages

Aksè
nan
Avantaj ou yo

question mark graphic

magnifying glass graphic

person graphic

click to visit Florida Association of Food banks to find a food bank near you

Resous disponib pou fanmi ki nan bezwen.
click to find out more information on expiration date of your EBT Card
Èske ou konnen kat EBT ou gen yon dat ekspirasyon sou li? Jwenn plis enfòmasyon.
click to find out more information on Justice For All
Lalwa federal entèdi Depatman Timoun
ak Fanmi (Department of Children and Families) pratike diskriminasyon.
Chèche jwenn plis enfòmasyon sou sa.
click to find out more information on Safe Sleep for your baby
Tibebe yo dòmi avèk plis pwoteksyon
POUKONT YO, sou DO yo nan yon BÈSO.
Jwenn plis enfòmasyon.
click to learn more information on water safety
Tanpri pran prekosyon ou bòkote dlo.
Resous gratis ak referans la a.
click to find out more information on Who's Really Watching Your Child? campaign
Kimoun k ap Siveye Pitit Ou Toutbon?
Resous ak referans gratis la a.

Enfòmasyon sou ACCESS

Byenveni Depatman Florid pou Timoun ak Fanmi Florida (Florida Department of Children & Families) – Koneksyon Otomatize Kominote nan Endepandans Ekonomik [Automated Community Connection to Economic Self Sufficiency (ACCESS)]. Pwogram ACCESS Florida ap ede ankouraje kominote ki fò ak endepandan sou plan an ekonomik. Pou fè sa, pwogram nan bay èd manje, èd lajan kach ak èd medikal pou moun ak fanmi ki sou wout pou repare sitiyasyon ekonomik yo. Aprann plis

Jwenn Nou

Biwo asosye kominote lokal yo ap ede Depatman Timoun ak Fanmi ofri aksè pou sèvis asistans piblik. Pou jwenn kote nan zòn ou an ou ka aplike pou Asistans Manje, Asistans Lajan oubyen Mediked: