Skip to main content

ACCESS Messages

Wè tout mesaj

Aksè nan Avantaj ou yo
Lòt Sèvis ak Asistans

Enfòmasyon sou ACCESS

Byenveni Depatman Florid pou Timoun ak Fanmi Florida (Florida Department of Children & Families) – Koneksyon Otomatize Kominote nan Endepandans Ekonomik [Automated Community Connection to Economic Self Sufficiency (ACCESS)]. Pwogram ACCESS Florida ap ede ankouraje kominote ki fò ak endepandan sou plan an ekonomik. Pou fè sa, pwogram nan bay èd manje, èd lajan kach ak èd medikal pou moun ak fanmi ki sou wout pou repare sitiyasyon ekonomik yo. Aprann plis

Jwenn Nou

Patnè kominote lokal yo ede Depatman Timoun ak Fanmi bay sèvis pou fanmi Florid yo. Pou jwenn yon kote nan kominote ou kote ou ka aplike pou asistans manje ak lajan kach oswa Mediked:

©2022 Florida Department of Children & Families